МЕТОДИЧНА РОБОТА

Педагогічні працівники Центру працюють над загальною методичною темою: «Удосконалення освітнього процесу на основі використання сучасних педагогічних технологій».

Вся методична робота планується виходячи з цієї проблеми та діагностичної карти методичної та педагогічної допомоги педагогічним працівникам.

 Методичний кабінет.

Методичний кабінет у Центрі створено з метою забезпечення належних умов для організації та проведення методичної роботи.

Методичний кабінет – центр навчальної, науково-методичної роботи з педагогічними кадрами, це робочий куточок, структура і наповнюваність якого продумані і створені так, що матеріали, які є в наявності і зберігаються в ньому, розміщені раціонально і зручно для використання.

Методичний кабінет Центру виконує наступні функції:

 •  створення умов для підготовки педагогічних працівників до навчальних занять і позаурочних заходів;
 • проведення індивідуальних та колективних форм методичної роботи з педагогічними працівниками;
 • надання допомоги педагогічним працівникам і керівникам Центру у здійсненні самоосвіти, в індивідуальній методичній роботі;
 • вивчення, узагальнення і впровадження позитивного педагогічного досвіду;
 • інформаційне забезпечення педагогічних працівників з проблем професійної (професійно-технічної) освіти, педагогіки, психології, накопичення і систематизація методичної інформації тощо.

Для покращення роботи з документами, більш глибокого їх вивчення, аналізу, зручності їх використання, раціональної затрати часу у методичному кабінеті заведено номенклатуру справ.

Всі матеріали систематизовані за розділами.

Розділ 1. Нормативно-правова база системи ПТО.

Розділ 2. Планування методичної роботи Центру.

Розділ 3. Навчально-програмна документація.

Розділ 4. Робота методичних комісій.

Розділ 5. Підвищення кваліфікації та фахової майстерності педагогічних працівників.

Розділ 6. Атестація педагогічних працівників.

Розділ 7. Загальноосвітня підготовка.

Розділ 8. Професійно-теоретична підготовка.

Розділ 9. Професійно-практична підготовка.

Розділ 10. На допомогу молодому педагогу.

Розділ 11. На допомогу класному керівнику.

Розділ 12. Вивчення, узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду.

Розділ 13. Робота з обдарованими дітьми та талановитою молоддю.

Розділ 14. Матеріали за колективними формами методичної роботи.

Розділ 15. Банк даних методичного кабінету.

Розділ 16. Банк даних (картотека) бібліотеки і методичного кабінету Центру.

Оснащення і оформлення методичного кабінету Центру створює необхідні умови для ефективної підготовки викладачів і майстрів виробничого навчання до занять і позаурочних заходів, індивідуальної методичної роботи та самоосвіти, а також для проведення масових методичних заходів.

У методичному кабінеті розміщено технічні засоби навчання і комп’ютерна техніка:

 • телевізор;
 • персональний комп’ютер;
 • ноутбук;
 • мультимедійний проектор;
 • сканер;
 • принтер кольоровий;
 • багатофункціональний пристрій.

Крім цього є проекційний екран, брошурувальник. Все це використовується під час проведення засідань методичних комісій, семінарів-практикумів, педагогічної школи та школи передового педагогічного досвіду, відкритих уроків тощо.

Про роботу методичних комісій.

У Центрі створено і працюють 7 методичних комісій:

 • викладачів базових предметів (голова – Варич О.А.);
 • викладачів природничих наук і вибірково-обов’язкових предметів (голова – Ковалевська О.В.);
 • педагогічних працівників професійно-теоретичної і професійно-практичної підготовки з професій «Кондитер», «Офіціант», «Бармен» (голова – Сойфер Н.А.);
 • педагогічних працівників професійно-теоретичної і професійно-практичної підготовки з професії «Кухар» (голова – Шумейко Г.О.);
 • педагогічних працівників професійно-теоретичної і професійно-практичної підготовки з професій будівельного та автотранспортного сервісу (голова – Маковецька О.Л.);
 • педагогічних працівників предметів професійно-теоретичної підготовки (голова – Смольянінова В.А.);
 • класних керівників і майстрів виробничого навчання (голова – Морозова О.О.).

Керівництво методичними комісіями здійснюють досвідчені викладачі. Робота методичних комісій в межах методичної проблеми Центру спрямована на пошук, розробку та впровадження в освітній процес інноваційних освітніх технологій, на підвищення педагогічної компетентності та покращення фахової майстерності педагогічних працівників; поліпшення матеріально-технічної та навчально-методичної бази навчальних кабінетів, лабораторій та майстерень; впровадження в освітній процес передового педагогічного досвіту.

Засідання методичних комісій найчастіше проводяться у нестандартній формі, а саме: дискусії, ділові ігри, захист авторських розробок, презентації досвіду, майстер-клас, методичний ринг, педагогічні посиденьки, проблемний стіл, педагогічна виставка тощо.

Щорічно методичними комісіями проводяться різні заходи в рамках тижнів, декад.

У Центрі створена локальна комп’ютерна мережа, яка об’єднала кабінети директора, заступників директора, методичний кабінет, кімнату майстрів виробничого навчання та навчальний комп’ютерний клас.

Завдяки доступу до мережі Internet адміністрація Центру, педагогічні працівники та учні мають змогу отримати додаткову інформацію як з метою використання її у навчальних цілях, так і з метою самовдосконалення при здійсненні самоосвіти.

З метою вдосконалення комп’ютерної грамотності педагогічних працівників у Центрі постійно проводяться заняття щодо оволодіння ними необхідними у роботі комп’ютерними програмами.

У Центрі здійснюється інформаційна робота та робота з інформаційно-методичного забезпечення освітнього процесу. Роль центру інформаційного забезпечення освітнього процесу у Центрі виконує бібліотека. На сьогодні бібліотечний фонд складає 59 386 примірників.

Щорічно проводиться підписка на періодичні видання: «Освіта України», «Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України», «Професійно-технічна освіта», «Управління освітою. Профтехосвіта. Методист. Психолог. Соціальний педагог», «Баланс-Бюджет», «Бюджетна бухгалтерія», «Довідник кадровика», «Охорона праці», «Офіційний вісник України», «Класний керівник», «Педагогічна майстерня», «Бібліотечна робота».

ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ.

Характерною рисою педагогічного колективу Центру є здатність до оновлення та відкритість до нового. Використання інноваційних технологій дозволяє педагогам Центру працювати творчо, постійно перебувати у пошуку нових форм і нестандартних методик здійснення освітнього процесу.

Нестандартні уроки, які проводять викладачі Шумейко Г.О., Сойфер Н.А., Варич О.А., Волкова К.В., Озеряна К.В., Волкова К.В., Смольянінова В.А., Тимчук Г.Ю. – це творчий початок діяльності викладача та учнів, який приводить у рух мислення, почуття, уяву. Співдружність дій на уроці стимулює пошук, глибоку віру учня в свою захищеність, право на помилку і успішне виправлення допущених помилок. Учні стверджують себе через пошук і успішне переборювання інтелектуальних труднощів. З одного боку вони вірять у викладача, у його підтримку, а з іншого – відчувають відповідальність за самостійне виконання дорученого.

Ключ до успіху у викладанні предмета — вміння перетворити будь-яку гру на навчальний досвід. Гра – це навчання і один з найефективніших видів навчання, так вважають викладачі вищої категорії Смольянінова В.А., Сойфер Н.А. і Шумейко Г.О.

Можливості уроку невичерпні та сила його чарівна.

Кожен урок — це крок до дозрівання інтелекту учня,

цеглина в основі чарівного будинку на ім’я Розвиток і Знання,

без яких неможлива розумна, діяльна людина — творець.

Як побудувати урок професійно-теоретичної підготовки, який дав би учням знання і уміння, значущість яких неможливо переоцінити, але щоб все, що відбувається на уроці, викликало в учнів щирий інтерес, справжню захопленість, формувало їх творчу свідомість, знають саме ці викладачі. Використання мультимедійних засобів навчання при проведенні уроків дозволяє викладачеві поєднувати текстову, графічну, анімаційну, відео- і звукову інформацію. Одночасне використання кількох каналів сприйняття навчальної інформації дозволяє підвищити рівень засвоєння учнями навчального матеріалу. Упровадження інформаційно-комунікаційних технологій забезпечує такі результати: вміння працювати з інформацією, розвиток комунікативних, творчих здібностей учнів, формування логічного та модульно-рефлексивного мислення, підвищує ступінь наочності; посилює мотивацію навчання і, як наслідок — підвищує інтерес до професії, в тому числі і за рахунок привабливості комп’ютерної техніки.

Скажи мені – і я забуду,

Покажи мені – і я запам’ятаю,

Дай мені діяти самостійно – і я навчусь.

( Давньокитайська мудрість )

Під таким гаслом працюють всі педагогічні працівники Центру.